Цінні папери, Біржа

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Закон України Про цінні папери та фондовий ринок
2 Рішення НКЦПФР Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами:
брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами
3 Рішення НКЦПФР Порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування
з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта
5 Рішення НКЦПФР Вимоги
до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг)
6 Закон України Про депозитарну систему України
7 Рішення НКЦПФР Порядок
реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії
8 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів
9 Рішення НКЦПФР Положення
про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку
10 Рішення НКЦПФР Порядок
зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
11 Рішення НКЦПФР Положення
про функціонування фондових бірж
12 Рішення НКЦПФР Положення
про об’єднання професійних учасників фондового ринку
13 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
подання фінансової звітності
14 Постанова Кабінету міністрів України Положення
про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів
15 Закон України Про іпотечні облігації
16 Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
17 Рішення НКЦПФР Про встановлення розмірів плати
за надання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку адміністративних послуг
18 Рішення НКЦПФР Положення
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
19 Рішення НКЦПФР Положення
про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
20 Рішення НКЦПФР Положення
про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України
21 Рішення НКЦПФР Правила
розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій
22 Рішення НКЦПФР Порядок
проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку
23 Рішення НКЦПФР Положення
про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу
24 Рішення НКЦПФР Положення
про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
25 Рішення НКЦПФР Про затвердження форми Типового договору андеррайтингу
26 Рішення НКЦПФР Ліцензійні умови
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
27 Рішення НКЦПФР Порядок запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі
28 Рішення НКЦПФР Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку
29 Наказ Міністерства фінансів України Методика
визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента
30 Рішення НКЦПФР Положення
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами
31 Розпорядженя НКЦПФР Положення
про провадження діяльності небанківських фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів
32 Розпорядженя НКЦПФР Положення
про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду
33 Рішення НКЦПФР Положення
про клірингову діяльність
34 Рішення НКЦПФР Вимоги
до програмних продуктів на фондовому ринку
35 Рішення НКЦПФР Положення
про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку

36 Рішення НКЦПФР Положенння
про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат
37 Рішення НКЦПФР Норми та Правила
обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі
38 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
накладення арешту на цінні папери
39 Рішення НКЦПФР Порядок
переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції
40 Рішення НКЦПФР Типовий Договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів