Інтелектуальна власність

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Кодекс Цивільний кодекс України
2 Закон України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
3 Лист ВГСУ Про практику застосування
господарськими судами законодавства
про захист прав на об’єкти промислової
власності (за матеріалами справ,
розглянутих у касаційному порядку
Вищим господарським судом України)
5 Постанова ПВСГУ Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності
6 Постанова Кабінету міністрів України Про перелік відомостей, що не становлять
комерційної таємниці
7 Закон України Про авторське право і суміжні права
8 Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
9 Закон України Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем
10 Закон України Про охорону прав на сорти рослин
11 Закон України Про охорону прав на промислові зразки
12 Закон України Про охорону прав на зазначення походження товарів
13 Указ Президента Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні
14 Постанова Кабінету міністрів України Мінімальні ставки
авторської винагороди (роялті) за публічне виконання,
публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію
(повторне публічне сповіщення) творів науки,
літератури і мистецтва
15 Наказ Держпатент Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і послуг
16 Наказ МінОсіти Про затвердження Положення про Державний реєстр
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
17 Постанова Кабінету міністрів України Розмір порядок та умови
виплати винагороди (роялті)
за комерційне використання опублікованих
з комерційною метою фонограм, відеограм,
їх примірників та зафіксованих у них виконань
18 Закон України Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних
19 Постанова Кабінету міністрів України Про державну реєстрацію авторського права і
договорів, які стосуються права автора на твір
20 Договір Договір
Всесвітньої організації інтелектуальної
власності про виконання і фонограми,
прийнятий Дипломатичною конференцією
21 Лист ВГСУ Про набрання чинності Протоколом
про вступ України до Світової організації
торгівлі та Угоду ТРІПС
22 Угода Мадридська угода
про міжнародну реєстрацію знаків
23 Протокол Протокол
до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
24 Угода Ніццька угода
про Міжнародну класифікацію
товарів і послуг для реєстрації знаків