МНС

Вид Нормативного акту Назва Нормативного акту
1 Кодекс Кодекс цивільного захисту
2 Закон України Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності
3 Закон України Про об’єкти підвищеної небезпеки
4 Закон України Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання
5 Постанова Кабінету міністрів України Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки
6 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
забезпечення населення і працівників формувань та
спеціалізованих служб цивільного захисту засобами
індивідуального захисту, приладами радіаційної та
хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю
7 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
створення і використання матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та
їх наслідків
8 Постанова Кабінету міністрів України Перелік
об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному
та обов’язковому на договірній основі обслуговуванню
державними аварійно-рятувальними службами
9 Постанова Кабінету міністрів України Про ідентифікацію та декларування
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
10 Постанова Кабінету міністрів України Порядок
подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
11 Постанова Кабінету міністрів України
12 Наказ МНС України Порядок
проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України
13 Наказ МНС України Про затвердження Методики ідентифікації
потенційно небезпечних об’єктів
14 Наказ МНС України Правила
улаштування, експлуатації та технічного
обслуговування систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей
у разі їх виникнення
15 Наказ МНС України Правила
техногенної безпеки у сфері цивільного захисту
на підприємствах, в організаціях, установах
та на небезпечних територіях
16 Наказ МНС України Інструкція
з перевірки та оцінки готовності
функціональних і територіальних підсистем
єдиної системи цивільного захисту
17 Наказ МНС України Правил
охорони життя людей на водних об’єктах України
18 Наказ МНС України Порядок
атестації аварійно-рятувальних служб та
рятувальників
19 Наказ МНС України Положення
про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних
служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації
20 Наказ МНС України Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з надання послуг
і виконання робіт протипожежного призначення
21 Наказ МНС України Про затвердження та введення в дію
Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення,
Інформаційної картки
про адміністративне правопорушення
та Порядку заповнення інформаційної картки
про адміністративне правопорушення
22 Наказ МНС України Інструкція
про погодження з органами державного пожежного
нагляду проектів національних стандартів,
стандартів організацій, норм, правил, технічних умов,
інших нормативно-технічних документів, що стосуються
забезпечення пожежної безпеки, та підготовку
відгуків щодо них
23 Наказ МНС України Програма
підготовки особового складу воєнізованої охорони
24 Наказ МНС України Інструкція
з організації та несення служби воєнізованою
охороною на об’єктах Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій
25 Наказ МНС України Порядок
видачі непрацюючому населенню засобів
індивідуального захисту органів дихання
від бойових отруйних речовин
26 Наказ МНС України Правила
пожежної безпеки на ринках України
27 Наказ МНС України Інструкція про порядок та
умови застосування органами державного
пожежного нагляду запобіжних заходів
28 Наказ МНС України Правила
пожежної безпеки в Україні